دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : کامبیز   لاریجانی

پست الکترونیکی : k.karijani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی الی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی و رئیس اداره آزمایشگاه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/07/01

کامبیز لاریجانی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^