دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : کامبیز   لاریجانی

پست الکترونیکی : larijani_k@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : پیام نور تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی آلی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی الی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

رئیس اداره آزمایشگاههای تخصصی از سال 96  تا کنونعضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی و رئیس اداره آزمایشگاه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/07/01

کامبیز لاریجانی

کامبیز لاریجانی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^